Site Overlay

التشيع مسئولية

Good Author Ali Shariati Ali Shariati are Ebook Ali Shariati was an Iranian revolutionary and sociologist who focused on the sociology of religion He

Good التشيع مسئولية Author Ali Shariati Ali Shariati are Ebook Ali Shariati was an Iranian revolutionary and sociologist who focused on the sociology of religion He is held as one of the most influential Iranian intellectuals of the 20th century and has been called the ideologue of the Iranian Revolution He was born in 1933 in Kahak a village in Mazinan , a suburb of Sabzevar, found in northeastern Iran, to a family of clerics.Shariati developed fully novice approach to Shi ism and interpreted the religion in a revolutionary manner His interpretation of Shi ism encouraged revolution in the world and promised salvation after death Shariati referred to his brand of Shi ism as Red Shi ism which he contrasted with clerical dominated, unrevolutionary Black Shi ism or Safavid Shi ism Shariati s works were highly influenced by the Third Worldism that he encountered as a student in Paris ideas that class war and revolution would bring about a just and classless society He believed Shia should not merely await the return of the 12th Imam but should actively work to hasten his return by fighting for social justice, even to the point of embracing martyrdom , saying everyday is Ashoura, every place is Karbala Shariati had a dynamic view about Islam his ideology about Islam is closely related to Allama Iqbal s ideology as according to both intellectuals, change is the greatest law of nature and Islam.Persian drshariati. .. Bestseller Books التشيع مسئولية کتاب «بینش تاریخی شیعه» حاصل سخنرانی اسفندماه 1349 علی شریعتی در مسجد الجواد است که سال 57 با همین عنوان برای بار نخست و چند سال بعد با نام «اسلام؛ دین تاریخ» برای چندمین بار به چاپ رسیدهیچ وقت با علی شریعتی بر سر مهر نبودم... همواره هرچیزی را که می سازد خراب می کند و این خصیصه هیجانات آنی او در نوشته هایش است (ر.ک: صفحه های 8 تا 13 همین کتاب) رهرگز او را خائن به تفکر اسلامی یا حتی روشنفکری نمی دانم اما از تفکری که شیعه را با «جبر تاریخی» و انقلاب دائمی پیوند می زند هراس دارماین کتاب نیز مانند همه آثار او سعی دارد همه تاریخ بشر را به دو دسته (و فقط دو دسته) تبدیل کند: جدال هابیلیان و قابیلیان که به «انقلاب بزرگ عدالت» ختم می شود و همه پیامبران و امامان و بزرگان تاریخ قربانی آنند... دو ثلث آخر کتاب همه در پی اثبات این مدعاستشریعتی زیبا می نویسد اما این زیبایی همیشه به محتوا رسوخ نمیکند: اینکه اسلام تنها دو اصل دارد آن هم امامت و عدل (و آن سه دیگر همه اصول مشترک همه دیانند پس وجه ممیزه اسلام نیستند) نشان میدهد اگر با شریعتی رشد کنی، همیشه به دنبال چیزی میگردی که دیگران ندارند و باید کاری کنی که دیگران نمی کنند و البته این را باید «اصل» قرار دهی... از همین روست که داستان حسین برای او در این کتاب و دیگر کتابهایش (همانطور که سروش میگوید) داستان یک قاعده است نه استثنانکته جالب آنکه شریعتی در انتهای این اثر اعتراف میکند که تئوری «حسین وارث آدم» را از بازرگان وام گرفته استاز اشتباهات وحشتناک مولف (یا به تعبیر دقیقتر سخنران) در مورد تاریخ اسلام که بگذریم بن مایه این اثر با دیگر آثار اسلام شناسانه شریعتی یکی است و این از بدی های اوستدرهرحال، اگر کسی بخواهد در کمتر از 50 صفحه اسلام شناسی علی شریعتی را با متنی مستقیم تجربه کند تا جایی که من آثار دیگر او را دیده ام این کتاب چکیده همه آنهاستگذشته از همه اینها دوست دارم در اولین فرصت به صورت مدون به سراغ کویریات او بروم که به قول سروش دباغ (در درسگفتارهای میراث شریعتی اش) تجربه اگزیستانسیال یک انسان غریب است

About Author

  1. Ali Shariati Ali Shariati says:
    Ali Shariati was an Iranian revolutionary and sociologist who focused on the sociology of religion He is held as one of the most influential Iranian intellectuals of the 20th century and has been called the ideologue of the Iranian Revolution He was born in 1933 in Kahak a village in Mazinan , a suburb of Sabzevar, found in northeastern Iran, to a family of clerics.Shariati developed fully novice approach to Shi ism and interpreted the religion in a revolutionary manner His interpretation of Shi ism encouraged revolution in the world and promised salvation after death Shariati referred to his brand of Shi ism as Red Shi ism which he contrasted with clerical dominated, unrevolutionary Black Shi ism or Safavid Shi ism Shariati s works were highly influenced by the Third Worldism that he encountered as a student in Paris ideas that class war and revolution would bring about a just and classless society He believed Shia should not merely await the return of the 12th Imam but should actively work to hasten his return by fighting for social justice, even to the point of embracing martyrdom , saying everyday is Ashoura, every place is Karbala Shariati had a dynamic view about Islam his ideology about Islam is closely related to Allama Iqbal s ideology as according to both intellectuals, change is the greatest law of nature and Islam.Persian drshariati

Comment 526 on “التشيع مسئولية


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *